Portal EIDO
Xunta de Galicia

Inicio de contenido

Habilitación Estatal

 

Subir

Que é?

A Constitución Española define un marco competencial no que se atribúe á normativa estatal o deseño básico da Administración Local, correspondéndolle ás Comunidades Autónomas, sen prexuízo da normativa de desenvolvemento que se poida aprobar dende o ámbito estatal, a regulación dos diferentes sectores da acción publica, de xeito que se garanta o dereito dos entes locais a intervir nos asuntos que afecten directamente ao seu circulo de intereses asegurando, en todo momento, a efectividade da autonomía local constitucionalmente salvagardada.

Neste marco, a lei 7/85, de 2 de abril, de bases de réxime local e a propia lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia, configuraban como funcións publicas necesarias en todas as corporacións locais, as reservadas a funcionarios/as con habilitación de carácter estatal. Na mesma liña, a Lei 7/2007, do 12 de abril, polo que se aproba o Estatuto Básico do Empregado Publico, toma como punto de partida garantir dita prestación, e aínda que derroga os artigos que ao respecto se dedicaban a este persoal nos dous textos mencionados, permite transitoriamente a aplicación da normativa reguladora daquel en tanto non sexa aprobada pola comunidade autónoma a normativa de desenvolvemento prevista na disposición adicional 2ª do EBEP.

Cabe lembrar que a normativa especifica que atinxe a estes/as funcionarios/as concentrábase, ademais de na xa citada, no Real Decreto 1174/1987, do 18 de setembro, polo que se aproba o réxime xurídico deste persoal, no Real Decreto 1732/1994, do 29 de xullo, relativo á provisión de postos reservados, coas modificacións operadas polo Real Decreto 834/2003, do 27 de xuño, e posteriormente polo RD. 522/2005, do 13 de maio, así como, no que se refire á Administración Autonómica Galega, nos artigos 238 e seguintes da Lei 5/97, de Administración Local de Galicia e no artigo 15 do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de maio, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei da Función Publica de Galicia.

Concretamente, o artigo 241 da Lei 5/97 atribúe de xeito expreso á Comunidade Autónoma de Galicia as competencias de execución, dentro do marco da lexislación básica do Estado, sobre clasificación de postos, nomeamentos provisionais, comisión de servizos, acumulacións e permutas, dentro do seu ámbito territorial. Conforme coa normativa estatal indicada veñen exercéndose ademais as competencias seguintes:

- Constitución e disolución de agrupacións de entidades locais para o sostemento en común de certos postos.
- Declaración de exencións no exercizo das funcións reservadas.
- Autorizacións para o desempeño excepcional de Tesourerías.
- Determinación e valoración dos méritos autonómicos.
- Publicación das bases dos postos a cubrir no concurso ordinario anual, e remisión ao Ministerio.
- Participación no tribunal de valoración do concurso unitario anual.
- Publicación dos postos a prover por libre designación e remisión ao Ministerio para a súa publicación.
- Seguimento do nomeamento de funcionariado interino para estes postos.

A disposición adicional 2ª da Lei 7/2007, do 12 de abril, amplía significativamente o alcance do ámbito competencial a exercer polas comunidades Autónomas na xestión deste persoal:

- aprobación da oferta de emprego publico de prazas desta escala de funcionarios.
- Convocatoria das probas e selección dos novos funcionarios con habilitación estatal para a cobertura de postos.
- Integración do rexistro autonómico de datos de postos e funcionarios co rexistro estatal.
- regulación das bases comúns do concurso ordinario e porcentaxe de puntuación para cada un dos méritos. Publicación da convocatoria, e remisión ao ministerio competente.
- regulación e aplicación do réxime disciplinario destes funcionarios.

Os cambios lexislativos que se teñen producido nesta materia, unida á crecente transcendencia dos cometidos a desempeñar por estes/as funcionarios/as nunhas entidades locais con estructuras cada vez mais complexas e cun meirande número de servizos, fan aconsellable desenvolver normativamente dende a esfera autonómica, todas estas competencias.

Por outra banda, a experiencia acumulada amosa a conveniencia de concretar diversos aspectos referentes as competencias transferidas, facilitando que en todas as entidades locais sexan exercidas as funciones públicas necesarias reservadas aos citados funcionarios, contribuíndo con elo a unha mellora dos servizos prestados polas mesmas.

Neste senso, elaborouse pola Dirección Xeral de Administración Local un texto para o desenvolvemento das competencias autonómicas previstas na Disposición Adicional 2ª do Estatuto Básico do Empregado Público, que se atopa pendente da súa aprobación.

En tanto, considerouse dende este centro directivo a necesidade de recoller de seguido a normativa aplicable polo de agora, así como resposta as cuestións máis frecuentes formuladas respecto dos postos reservados.


1. NORMATIVA APLICABLE:

Normativa Estatal:

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público .

Real Decreto 1174/87, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional .

Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan Normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional .


Normativa Autonómica:


Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia. (DOG nº 149, do 5 de agosto de 1997)  Capítulo IV. Sección 2ª Dos funcionarios con habilitación de carácter nacional (Arts.238-241)

Decreto 136/1997, do 5 de xuño, sobre a determinación dos méritos que lle corresponde fixar á Comunidade Autónoma nos concursos para a provisión de prazas reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. (DOG nº 114, do 16 de xuño de 1997)

Decreto 103/2008, do 8 de maio, polo que se regula o coñecemento do galego nos procedementos para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios/as con habilitación de carácter estatal no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 99, do 23 de maio de 2008)

Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos/as funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.  

2. CIRCULARES:

3. CREACIÓN, CLASIFICACIÓN E RECLASIFICACIÓN DE POSTOS:

Solicitude do Presidente da entidade dirixida a este centro directivo a tal fin.
Memoria  económica e xurídica xustificativa da creación do posto e proposta de clasificación.
Certificado expedido pola secretaría do acordo polo que se modifica a relación de postos de traballo ou cadro de persoal desa entidade acorde co solicitado.
Certificado de secretaría de exposición ao público da citada modificación e do resultado da mesma.
Certificado de secretaría de aprobación definitiva da relación de postos de traballo ou cadro de persoal.
Certificado dos recursos de que dispón a entidade local segundo o derradeiro orzamento aprobado.
Certificado da cifra de poboación conforme aos datos do último padrón municipal de habitantes.  
Órgano local competente para a aprobación da R.P.T : Pleno (Concellos réxime común) / X.G.L (Grandes concellos). 

 

4. EXENCIÓN DE POSTOS DE MANCOMUNIDADES/CONSORCIOS:  

Certificación expedida pola secretaría da mancomunidade do acordo adoptado pola mesma solicitando a esta Dirección Xeral a exención da obriga de manter os postos reservados a funcionarios con habilitación estatal ao abeiro do disposto no artigo 7 do Decreto 49/2009, do 26 de febreiro.
Memoria económica e xurídica xustificativa dos motivos nos que se fundamenta a solicitude de exención de acordo co establecido no artigo 7 do Decreto 49/2009.
A certificación acreditativa do montante do orzamento da mancomunidade.
Informe da Deputación Provincial correspondente, segundo o establecido  no artigo 7 do Decreto 49/2009. 
NOTA: Aconséllase a posta en contacto, con carácter previo,  coa Dirección Xeral de Administración Local para a tramitación  deste procedemento.
 

 5. DIRECCIÓNS E TELÉFONOS:

 Para aquelas consultas non resultas nesta páxina web, ou incidencias especiais poderán dirixirse a:


Dirección Xeral de Administración Local:

Praza Europa, 5A-4º. Fontiñas - 15707 Santiago
Fax: 981-546569

Subdirección Xeral réxime xurídico local-o Tlf: 981-540096 /97

Servizo de Réxime Xurídico e Xestión de FHE.

o Tlf: 981-546208
o Tlf: 981 547464 Solicitude de certificados.


Ministerio de Administracións Públicas:

Dirección General de Cooperación Local

Plaza de España, 17 - 28071 Madrid

o Tlfno: 91 273 90 00

Subdirección General de Estudios y Sistemas de Información Local

o Tlfno: 91 273 37 58
o Fax: 912 733566

Colexios SITAL de Galicia:

i. A Coruña:

Dirección: Colegio Sital A Coruña. C/ Cantón Grande, 6, 10-A. C.P:15003
Tlf: 981 221220
Fax: 981222503
Correo electrónico: luisa.saleta@cositalcoruna.org

ii. Lugo:

Dirección: Colegio Sital Lugo. C/ Orense, 59, Entresuelo C.P:27004
Tlf: 982 535000 (J.A Carro Asorey) y 982 390062 (J.A. Balseiro)
Correo electrónico: cosital.lugo@yahoo.es

iii. Ourense:

Correo electrónico: j.m.banos@depourense.es

iv. Pontevedra:

Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local de Pontevedra (Cosital Pontevedra).

Dirección: Praza do Teucro, 1, 1, CP 36002. Pontevedra

 Correo electrónico: cosital@sitalpontevedra.com 


6.PROVISIÓN DE POSTOS:
 
 A) ESTATAL

• Concurso unitario :

INSTRUCIÓNS CONCURSO UNITARIO 2009/2010 

• Concurso ordinario :

INSTRUCIÓNS CONCURSO ORDINARIO 2010.


• Libre Designación:

-Bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local en municipios de gran poboación (Lei 4/2004, do 28 de xuño) e polos Presidentes nas Deputacións Provinciais.
-Remisión das bases aprobadas á Dirección Xeral de Administración Local cara a súa publicación.
-Publicación das bases no DOG
-Presentación de solicitudes na entidade local no prazo de 15 días naturais dende a publicación no D.O.G.
-Resolución motivada ditada pola Xunta de Goberno Local en municipios de gran poboación ou polo Presidente das Deputacións Provinciais.
-Remisión da resolución á Dirección Xeral de Administración Local para a súa publicación no D.O.G.
-Os prazos posesorios comezarán a computarse dende o día seguinte á publicación da resolución no D.O.G.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Posesións e ceses:

Instrucións:

O cese deberá efectuarse dentro do prazo de 3 días contando dende o seguinte a publicación da adxudicación.
A posesión dentro do prazo dun mes a partir do día seguinte ao que ten lugar o cese ou 3 días no suposto de que se trate dun posto na mesma localidade.
No suposto de decidirse a prórroga , esta debe ser asinada no prazo de 3 días dende o seguinte á publicación da adxudicación do posto.
En todo caso, a posesión prorrogada deberá acontecer inevitablemente dentro dos 3 meses.

MODELOS ACTAS POSESIÓN/CESE:
********************************
1- ACTA DE CESE (FHE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA)
                                                                                                                                        
MODELOS PRÓRROGAS DE  POSESIÓN/CESE:
****************************************
 
B) AUTONÓMICA:
 
Neste apartado recóllese a descrición e adxúntanse os modelos de solicitudes de 9 procedementos de habilitación estatal que se poden tramitar na zona privada do portal no apartado de xunta de galicia xestión en provisión de postos de habilitación.
 
 

7. RELACIÓN ACTUALIZADA DE POSTOS PARA A SÚA COBERTURA.

 

ACCESO AO LISTADO ACTUALIZADO A 26 DE MAIO DE 2015

 
 

8. PROCESO SELECTIVO PARA A INTEGRACIÓN DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES Á SUBESCALA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DA ESCALA DE FUNCIONARIOS/AS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL.

 
 
 
c) Acceso á resolución (Listaxe de admitidos e data de exame)
 

 9.PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO Á CATEGORÍA SUPERIOR DA SUBESCALA DE  SECRETARÍA DA ESCALA DE FUNCIONARIOS/AS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL

  Os que desexen formar parte no proceso selectivo deberán facelo constar mediante o modelo de solicitude formalizado que está a vosa disposición:

a) Con certificado dixital

b) Sen certificado dixital

 

1_BASES:  RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2010, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de secretaría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

 2_RECURSO DE REPOSICIÓN: RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2010 dos recursos de reposición ás convocatorias do proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de Intervención-Tesouraría e Secretaría da escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal.

3_CONVOCATORIA DE PROBAS: Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría superior de la Subescala de Secretaría, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Galicia.

4_LISTADO PROVISIONAL: RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2011, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproba a relación provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, con indicación das causas de exclusión, ás probas selectivas para o acceso á categoría superior da subescala de secretaría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

5_LISTADO DEFINITIVO: RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2011 pola que se aproba e se fai pública a listaxe definitiva de admitidos e excluídos ao proceso selectivo para acceso á categoría superior da subescala de secretaría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

6_ CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR

7_CORRECCIÓN DE ERROS: Resolución do 5 de agosto, da Dirección Xeral de Administración Local, do 5 de agosto de 2010 pola que se convoca proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de secretaría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

8_NOVO TRIBUNAL: RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2011 pola que fai público o nomeamento de dous novos membros do tribunal que xulgará o proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de secretaría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

9 _Folla de chamamento: 18 ao 20 de xullo

10_ Folla de chamamento: 26 ao 28 de xullo

11_ CUALIFICACIÓNS

12_ Exame de galego

13_Cualificaciós

14_ CUALIFICACIÓNS FINAIS

15_ Resolución do 15 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan públicas as notas da fase de concurso do proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de secretaría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

16_ Resolución do 26 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan públicas as notas definitivas da fase de concurso do proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de secretaría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

17_ RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fai pública a relación de aprobados do proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de secretaría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

18_ RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se nomean funcionarios de carreira, categoría superior da subescala de secretaría, da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal, os aspirantes que superaron o proceso selectivo para o acceso á citada categoría e subescala convocada mediante Resolución do 5 de agosto de 2010.

 

 10.PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO Á CATEGORÍA SUPERIOR DA SUBESCALA DE INTERVENCIÓN TESOURERÍA DA ESCALA DE FUNCIONARIOS/AS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL.
 

  Os que desexen formar parte no proceso selectivo deberán facelo constar mediante o modelo de solicitude formalizado que está a vosa disposición:

a) Con certificado dixital

b) Sen certificado dixital

 

1_BASES: RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2010, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de intervención-tesouraría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

2_RECURSO DE REPOSICIÓN: RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2010 dos recursos de reposición ás convocatorias do proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de Intervención-Tesouraría e Secretaría da escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal.

3_CONVOCATORIA DE PROBAS: Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría superior de la Subescala de Secretaría, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Galicia.

4_LISTADO PROVISIONAL: RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2011, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproba a relación provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, con indicación das causas de exclusión, das probas selectivas para o acceso á categoría superior da subescala de intervención-tesouraría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

5_LISTADO DEFINITIVO: RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2011 pola que se aproba e se fai pública a listaxe definitiva de admitidos e excluídos ao proceso selectivo para acceso á categoría superior da subescala de Intervención-Tesouraría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

6_ CONSTITUCIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR

7_CORRECCIÓN DE ERROS: Resolución do 6 de agosto de 2010, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de intervención-tesouraría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

8_NOVO TRIBUNAL: RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2011 pola que fai público o nomeamento dun novo membro do tribunal que xulgará o proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de Intervención-Tesouraría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

9_NOVA CORRECCIÓN DE ERROS: Resolución do 22 de xuño de 2011 pola que se fai público o nomeamento dun novo membro do tribunal que xulgará o proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de Intervención-Tesouraría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

10_ a) FOLLA DE CHAMAMENTO para o proceso de selectivo de Intervención-Tesourería Superior 12 de xullo

b) FOLLA DE CHAMAMENTO para o proceso de selectivo de Intervención-Tesourería Superior   13 de xullo

c) FOLLA DE CHAMAMENTO para o proceso de selectivo de Intervención-Tesourería Superior   14 de xullo.

11_ CUALIFICACIÓNS

12_ Exame de galego

13_ CUALIFICACIÓNS

14_ CUALIFICACIÓNS FINAIS

15_ Resolución do 15 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan públicas as notas da fase de concurso do proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de intervención-tesouraría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

 16_ RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Administración Local, de traslado do expediente solicitado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número 3 da Coruña e emprazamento aos interesados no procedemento abreviado 0000044/2012.

17_ RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Administración Local, de traslado do expediente solicitado polo Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago de Compostela e emprazamento aos interesados no procedemento abreviado 185/2012.

18_ RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2012 pola que se fai pública a relación de aprobados do proceso selectivo para o acceso á categoría superior da subescala de intervención-tesouraría da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

19_RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Administración Local,pola que se nomean funcionarios de carreira, categoría superior da subescala de Intervención-Tesouraría, da escala de funcionarios/as con habilitación de carácter estatal, os aspirantes que superaron o proceso selectivo para o acceso á citada categoría e subescala convocada mediante a Resolución do 6 de agosto de 2010.

20 Resolución do Director Xeral de Administración Local de data 20 de abril pola que se procede a executar a sentencia recaída no PA 0000185/2012

21 Proposta de nomeamento dos membros da  comisión técnica de valoración da proba de galego nos procedementos para a provisión de postos de traballo reservados a  funcionarios con habilitación de carácter estatal no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia

22 Resolución do director xeral de admnistración local de data 22 de abril de 2015 de suspensión da resolución de 20 de abril de 2015 pola que se procede a executar a sentencia reacaída no pa 0000185/2012

 

 11. CONCURSO UNITARIO DE PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO RESERVADOS A FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL 2011/2012

 

Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, (publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 276, de 16 de noviembre de 2011).

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se amplía y se corrigen errores de la Resolución de 27 de octubre de 2011, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, (publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 306 de 21 de diciembre de 2011).

 

• Relación individualizada de méritos autonómicos:

Secretaría intervención 

Secretaría entrada

Intervención entrada

Secretaría superior

Intervención superior  


Resolución de 13 de febreiro da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproba a relación de candidatos que deben realizar a proba eliminatoria de galego ao participar no concurso unitario de traslados para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal (BOE núm. 276, de 16 de novembro de 2011) e non acreditar o coñecemento do galego  

Adxudicación provisional de prazas 

 

12.CONCURSO UNITARIO DE PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO RESERVADOS A FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL 2012/2013
 

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Resolución de 16 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Administración Local,polo que se aproba o baremo de méritos autonómicos aos efectos do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Resolución de 8 de febreiro, pola que se aproba a relación de candidatos que deben realizar a proba eliminatoria de galego ao particiapr no concurso unitario de traslados para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal e non acreditar o coñecemento do galego.

RELACIÓN ACTUALIZADA DE LISTAXE DE MÉRITOS DE DETERMINACIÓN AUTONÓMICA AOS EFECTOS DO CONCURSO UNITARIO 2012-2013(actualizado a 15 de novembro de 2012)

 

1-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Superior.

2-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención / [s/c].

3-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría terceira non integrados / [s/.

4-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Entrada.

5-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Superior.

6-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Entrada.

  

 
 

13.CONCURSO ORDINARIO DE MÉRITOS PARA A PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO RESERVADOS A FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL.

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2013, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se publican as bases que rexen a convocatoria de concurso ordinario de méritos para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

 

14.CONCURSO UNITARIO DE PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO RESERVADOS A FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL 2013/2014

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad a la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios con habilitación de carácter estatal


RELACIÓN ACTUALIZADA DE LISTAXE DE MÉRITOS DE DETERMINACIÓN AUTONÓMICA AOS EFECTOS DO CONCURSO UNITARIO 2013-2014 (actualizado a 15 de novembro de 2013)

1-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Superior.

2-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención / [s/c].

3-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría terceira non integrados / [s/.

4-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Entrada.

5-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Superior.

6-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría segunda non integrados (s/c)

7-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Entrada.

 

Resolución de 15 do novembro de 2013, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproba o baremo de méritos autonómicos aos efectos do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Resolución de 6 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproba a relación de candidatos que deben realizar a proba eliminatoria de galego ao participar no concurso unitario de traslados para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal (BOE nº 274, do 15 de novembro de 2013) e non acreditar o coñecemento do galego.

RELACIÓN PROVISIONAL DE LISTAXE DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS  AUTONÓMICAS DO CONCURSO UNITARIO 2013-2014

 

15.CONCURSO ORDINARIO DE MÉRITOS PARA A PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO RESERVADOS A FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL.

RESOLUCIÓN do 27 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se publican as bases que rexen a convocatoria de concurso ordinario de méritos para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional.


16.CONCURSO UNITARIO DE PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO RESERVADOS A FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 2014/2015

Resolución de 17 de novembro de 2014, pola que se aproba o baremo de méritos autonómicos ao efecto do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional

Resolución de 2 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se corrixen erros na Resolución de 17 do novembro de 2014, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproba o baremo de méritos autonómicos aos efectos do concurso unitario de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional.

RELACIÓN ACTUALIZADA DE LISTAXE DE MÉRITOS DE DETERMINACIÓN AUTONÓMICA AOS EFECTOS DO CONCURSO UNITARIO 2014-2015 (actualizado a 18 de novembro de 2014)

1-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Superior.

2-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría-Intervención / [s/c].

3-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría terceira non integrados / [s/.

4-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Intervención-Tesourería / Entrada.

5-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Superior.

6-Relación Individualizada de Méritos Autonómicos Subescala / Categoría: Secretaría / Entrada.

Resolución de 30 de xaneiro de 2015 da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se aproba a relación de candidatos que deben realizar a proba eliminatoria de galego ao participar no concurso unitario de traslados para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional (BOE nº 274, do 15 de novembro de 2013) e non acreditar o coñecemento do galego.

Resolución do 19 de febreiro de 2015 da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan públicos os resultados da proba de galego do concurso unitario de traslados de funcionarios con habilitación de carácter nacional.

RELACIÓN PROVISIONAL DE LISTAXE DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS AUTONÓMICAS DO CONCURSO UNITARIO 2014.

17.CONCURSO ORDINARIO DE MÉRITOS PARA A PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO RESERVADOS A FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL.

 

Subir

 

 


 

 
EidoLocal
Sede electrónica - Xunta de Galicia Ir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional