Portal EIDO
Xunta de Galicia

Inicio de contenido

Modelo de convenio marco de cooperación entre concellos, para a prestación conxunta de servizos

 

Subir

Que é?

O Consello da Xunta aprobou un modelo de convenio marco que facilitará a colaboración entre os entes locais galegos e que permitirá que os concellos que o desexen poidan levar a cabo a prestación conxunta de servizos sen necesidade de ter que crear novos organismos ou entes administrativos.
O texto, que foi presentado no Consello polo conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, é un modelo de convenio aberto que os municipios poden subscribir para compartir a prestación de servizos, reducindo burocracia e simplificando os trámites administrativos. Así, dáse facilidades aos concellos que desexan colaborar para iniciar de inmediato a cooperación, sen ter que crear novos entes como mancomunidades ou consorcios.
O convenio marco aprobado hoxe será enviado á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), para que todos os concellos galegos coñezan o texto e poidan concretar, dende agora e a través deste acordo, os seus desexos de prestar servizos aos
cidadáns de forma conxunta.
O Goberno galego ten manifestado a súa firme aposta por fomentar a prestación conxunta de servizos como fórmula para garantir unha maior eficacia e eficiencia na xestión, minimizar os custos e garantir o mantemento da prestación dos servizos que
ata o de agora se viñan prestando de forma independente.
De feito, a Xunta xa está a priorizar nas súas convocatorias de axudas aqueles concellos que aposten pola xestión compartida de servizos. A partir de agora, todas as ordes de axudas e subvencións do Goberno galego nas que se valore con máis puntuación a
prestación conxunta de servizos por parte dos concellos incluirán nun anexo o modelo de convenio aprobado hoxe polo Consello.
Características da cooperación
O convenio baséase no principio xeral de colaboración interadministrativa, que está recollido na normativa referida á Administración local, e busca posibilitar a prestación dos servizos públicos na actual situación económica de xeito eficaz e eficiente, reducindo custos, evitando duplicidades, facendo un mellor uso dos recursos dispoñibles e garantindo o acceso dos veciños a uns servizos públicos de calidade.
Así, como mellor solución para seguir prestando determinadas competencias, os concellos que asinan o convenio acordan a xestión compartida do servizo correspondente. O propio documento marco aprobado hoxe recolle nun anexo algunhas das materias susceptibles de ser prestadas a través do convenio, como son o abastecemento de auga, a recollida de lixo, a limpeza, o mantemento de vías públicas, o transporte público ou o uso de determinadas instalacións, como é o caso das deportivas.
Comisión mixta
Ademais, o convenio xa establece que, para facilitar o seguimento, cumprimento e a coordinación, se constituirá unha comisión mixta integrada por dous representantes de cada concello, á que poderán asistir técnicos, e que terá entre as súas funcións elaborar
o orzamento anual do servizo compartido, fixar o catálogo de condicións para a súa prestación e resolver as dúbidas que xurdan na súa posta en marcha, entre outras atribucións.

- MODELO


Subir

Como funciona?

Para facer o envío da modelo deberá estar dado de alta como usuario do Eidolocal (acceder a área privada do portal), dispoñer do permiso "Envíos DXAL" (permiso de acceso á opción da parte privada "Xunta de Galicia-Xestión, Envíos DXAL") e ter cargado no navegador o seu Certificado Dixital Clase 2 CA da Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda . Na opción de "Envíos DXAL" seleccionando o tipo de envio "Outros" e  adxúntase o modelo cumprimentadoe asinado dixitalmente.

Subir


EidoLocal
Sede electrónica - Xunta de Galicia Ir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional