Portal EIDO
Xunta de Galicia

Inicio de contenido

Subvencións e axudas da Dirección Xeral de Administración Local

Subir

Que é?

A Dirección Xeral de Administración Local é o órgano encargado da xestión das competencias que se lle se atribúen á Comunidade Autónoma galega no tocante ao fomento de liñas de colaboración coas entidades locais galegas, no referente á convocatoria e á execución de liñas de subvención destinadas a elas. Consecuentemente, encargarase da proposición e xestión de programas conxuntos coas corporacións locais no ámbito propio das competencias que lle correspondan á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, incluíndo a coordinación das propostas que procedan en canto ás convocatorias, selección e adxudicación das subvencións, axudas que se destinan ás entidades locais galegas, facendo un seguimento da súa xustificación.

As liñas de axuda tramitadas son as seguintes:

 

INFRAESTRUTURAS DE USO PÚBLICO EN ÁMBITOS RURAIS E URBANOS 

ORDE do 1 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a execución de infraestruturas de uso público destinadas aos concellos de Galicia, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Obxecto

Por medio desta orde regúlanse as bases e a convocatoria de subvencións para o ano 2014, en réxime de concorrencia competitiva, aos concellos de Galicia, de xeito individual ou mediante asociacións ou agrupacións de concellos, destinadas á execución de infraestruturas de uso público:

a) Obras de construción ou ampliación de instalacións deportivas ou culturais de uso público e/ou dotación de equipamentos das referidas instalacións.
b) Creación, adecuación ou rehabilitación de espazos públicos: prazas, rúas, paseos municipais e parques destinados á infancia.

Serán gastos subvencionables aqueles que reúnan os seguintes requisitos:


a) En todo caso, as subvencións están destinadas á realización de investimentos, polo que serán subvencionables a execución de obras e a adquisición de equipamentos que sexan imputables ao capítulo VI do orzamento de gastos da entidade local, de conformidade coa clasificación económica establecida pola Orde EHA/3565/2008, do 8 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais.

b) As actuacións que se subvencionarán deberán responder á tipoloxía xa descrita.

c) Serán proxectos completos (fase única), susceptibles da súa posta en servizo inmediata como consecuencia directa da execución do proxecto subvencionado.


Sen prexuízo de calquera outra actuación que non se considere subvencionable como consecuencia do previsto nesta orde, na normativa xeral de subvencións ou na normativa específica que regula os fondos Feder, en ningún caso serán subvencionables:

a) Os gastos orixinados para a creación ou adquisición de bens que reúnan algunha das seguintes características:

1) Ser bens funxibles.
2) Ter unha duración previsiblemente inferior ao exercicio orzamentario.
3) Non ser susceptibles de inclusión en inventario.
4) Ser gastos previsiblemente reiterativos.


b) Os gastos relacionados no punto 2 das normas sobre gastos subvencionables dos programas operativos financiados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e o Fondo de Cohesión, aprobadas pola Orde EHA/524/2008, do 26 de febreiro.

c) Os investimentos de carácter inmaterial, os honorarios profesionais de redacción de proxecto e/ou dirección de obra, os asfaltados de pistas municipais e as obras na rede viaria municipal non incluídas no número 3.b) deste artigo, as obras de reparación e de mantemento, como rozas e limpezas de gabias ou reparación de fochas en vías públicas e a substitucións de lámpadas ou luminarias na luz pública.

Beneficiarios 

1. Poderán ser beneficiarios desta subvención aqueles concellos de Galicia, de forma individual ou mediante asociacións ou agrupacións, que reúnan os seguintes requisitos:

a) Que teñan menos de 30.000 habitantes, de acordo coas cifras oficiais do padrón municipal de habitantes en 1 de xaneiro de 2013, publicadas polo Instituto Galego de Estatística.

b) Ter remitidas as contas do concello correspondentes ao exercicio orzamentario de 2012 ao Consello de Contas. Este requisito deberá estar cumprido antes do remate do prazo de presentación de solicitudes.

No caso de agrupación ou asociación de concellos, deberán cumprir con estes requisitos todos os concellos agrupados ou asociados. A falta de acreditación do requisito de remisión das contas ao Consello de Contas por parte dalgún dos concellos participantes na solicitude de subvención supoñerá a inadmisión desta.

Prazo de presentación : 4/04/2014 - 03/05/2014.

Modelos de solicitudes:

1)Fase de solicitude

2)Fase de xustificación

 

AXUDAS INFRAESTRUCTURAS 2013

 

PREMIOS COOPERA GALICIA ENTIDADES LOCAIS

Orde do 24 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública dos premios Coopera Galicia Entidades Locais 2013 para impulsar e difundir as iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública dos proxectos piloto de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 150 do 7 de agosto de 2013).

RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2013, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do xurado que analizará e valorará as solicitudes das entidades que aspiran aos premios Coopera Galicia Entidades Locais correspondentes ao ano 2013

Obxeto: 

Creación do premio

Institúense os premios Coopera Galicia Entidades Locais 2013 para impulsar e difundir as iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública dos mellores proxectos piloto de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas da comunidade autónoma de Galicia.

Esta orde recolle as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión dos premios Coopera Galicia Entidades Locais 2013.

Os premios recoñecerán os mellores proxectos piloto de xestión compartida de servizos, promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas da comunidade autónoma de Galicia, para a mellora dos sistemas xa implantados ou para novos proxectos de establecemento e organización da xestión compartida de servizos.

Obxecto 

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios Coopera Galicia Entidades Locais 2013, instituídos para impulsar e difundir as iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública dos mellores proxectos piloto de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas da comunidade autónoma de Galicia, para a mellora dos sistemas xa implantados ou para novos proxectos de establecemento e organización da xestión compartida de servizos.

Destinatarios: 

Poderán optar a estes premios as agrupacións de concellos de Galicia, as mancomunidades de concellos de Galicia, os consorcios locais galegos e as áreas metropolitanas, se as houber, que presenten un proxecto piloto de xestión compartida de servizos para a mellora dos sistemas xa implantados ou para novos proxectos de establecemento e organización da xestión compartida de servizos.

Para os efectos desta orde, considérase agrupación de concellos unha candidatura subscrita por dous ou máis concellos.

Non poderán obter a condición de beneficiarias as entidades en que se dean algunhas das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Requisitos:

Todas as entidades participantes deberán cumprir o requisito de ter remitidas ao Consello de Contas de Galicia as contas do exercicio orzamentario de 2011. Este requisito deberá estar cumprido antes do remate do prazo de presentación de solicitudes de participación e a súa falta de acreditación por parte dalgún dos participantes na candidatura supoñerá a inadmisión desta. No caso de agrupacións de concellos, este requisito deberao acreditar cada un dos concellos integrantes da agrupación.

Non se admitirán as solicitudes presentadas por consorcios locais dos cales forma parte a Xunta de Galicia e financie, en todo ou en parte, os seus gastos de funcionamento.


Prazo de presentación: 08/08/2013 - 30/09/2013.

MODELO DE SOLICITUDE

 

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fai pública a concesión dos premios Coopera Galicia Entidades Locais 2013 para impulsar e difundir as iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública dos proxectos piloto de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas da Comunidade Autónoma de Galicia

 

 CRITERIOS DE REPARTO DO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL.


ORDE do 13 de maio de 2013 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia.Obxecto e beneficiarios. 

1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial. Este fondo carece de personalidade xurídica e a súa xestión correspóndelle á dirección xeral competente en materia de réxime local, de conformidade coas directrices que se establezan nesta orde.

2. Por medio desta orde establécense os criterios de repartición e regúlanse as bases e a convocatoria das subvencións para o ano 2013 do Fondo de Compensación Ambiental, en réxime de concorrencia non competitiva e concorrencia competitiva, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, afectadas á realización de gastos que revistan natureza produtiva e xeradora de emprego.

Liñas de subvención, beneficiarios individuais e de xestión compartida e exclusións

1. Esta orde reguladora da convocatoria de subvencións do Fondo de Compensación Ambiental inclúe, segundo o principio de economía procedemental, dúas liñas de subvención coa mesma causa e finalidade, isto é, o cumprimento da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental:

a. Convocatoria de subvencións de natureza non competitiva, destinada a aqueles concellos de Galicia cuxo territorio municipal estea dentro da poligonal de delimitación dun parque eólico e, igualmente, aos afectados pola correspondente instalación de conexión ou vía de evacuación, relacionados no anexo V-A e no anexo V-B desta orde, que formulen:

a) Petición de maneira individual.

b) Petición de maneira conxunta mediante agrupación ou asociación de concellos nos termos do artigo 9.

b. Convocatoria de subvencións de natureza competitiva:

a) Os concellos de Galicia que formulen petición de maneira individual.

b) Os concellos de Galicia que formulen petición de maneira conxunta mediante agrupacións ou asociacións de concellos, nos termos do artigo 9.

c) As mancomunidades de concellos de Galicia.

d) Os consorcios locais de Galicia, constituídos de acordo coa Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, sempre que estean participados por un ou varios concellos.

2. Quedan excluídas do ámbito de aplicación desta orde as deputacións provinciais.

Convenios reguladores da agrupación ou asociación de concellos e prazo de remisión

1. Aqueles concellos que desexen formular unha solicitude conxunta, deberán regular a agrupación ou asociación mediante un convenio de colaboración.

2. O convenio de colaboración terá o seguinte contido orientativo:

a. Data e parte expositiva.

b. Concellos que subscriben o convenio e capacidade xurídica con que actúa cada unha das partes.

c. Obxecto.

d. Designación do concello representante.

e. Ámbito territorial.

f. Obxectivos da colaboración e actuacións que acorden desenvolver para o seu cumprimento.

g. Xestión compartida do servizo.

h. Medios persoais e materiais, de ser o caso.

i. Financiamento da actuación.

j. Causas de resolución.

k. Prazo de vixencia do convenio.

l. Natureza do convenio.

3. En todo caso, o convenio de colaboración que regule a agrupación ou asociación de concellos deberá recoller o seguinte contido obrigatorio:

a. Os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación ou asociación.

b. O importe da subvención que debe aplicar cada un dos concellos agrupados ou asociados.

c. O compromiso solidario de execución e de aplicación solidaria da subvención.

d. O compromiso de non disolver a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 65 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. O convenio de colaboración subscrito entre as partes deberá achegarse no prazo máximo dun mes contado desde a notificación da resolución de concesión da subvención, aínda que poderá presentarse coa solicitude de subvención. Exceptúase o suposto previsto no artigo 11.2 en que será obrigatorio achegar o convenio xunto coa solicitude.

5. No caso de presentar o convenio asinado xunto coa solicitude, xa non será exixible achegalo unha vez notificada a concesión da subvención.

6. A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a través do portal dos concellos Eidolocal, publicará un ou varios modelos de convenio relativos á xestión compartida, de forma conxunta, agrupada ou asociada, que terán carácter orientativo.

Prazo de presentación : 17/05/2013 - 17/06/2013      

 
 
 
 

 Subir

Como funciona?

Neste servizo teráse acceso as bases das subvencións (texto da orde) e aos anexos de solicitude correspondentes a cada convocatoria aberta, no momento da súa publicación no D.O.G.

As subvencións concedidas publicaranse a traves de listados, coa expresión da convocatoria, do programa e do crédito orzamentario a que se imputen, do beneficiario (clasificando os concellos beneficiarios por provincias), da cantidade concedida e da finalidade ou finalidades da subvención.

Acceso ao servizo de información

Acceso ao servizo de solicitude telemática

 

EidoLocal
Sede electrónica - Xunta de Galicia Iniciativas de Modernización e Innovación Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional