Portal EIDO
Xunta de Galicia

Inicio de contenido

 

Subvencións e axudas da Dirección Xeral de Administración Local

Subir

Que é?

A Dirección Xeral de Administración Local é o órgano encargado da xestión das competencias que se lle se atribúen á Comunidade Autónoma galega no tocante ao fomento de liñas de colaboración coas entidades locais galegas, no referente á convocatoria e á execución de liñas de subvención destinadas a elas. Consecuentemente, encargarase da proposición e xestión de programas conxuntos coas corporacións locais no ámbito propio das competencias que lle correspondan á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, incluíndo a coordinación das propostas que procedan en canto ás convocatorias, selección e adxudicación das subvencións, axudas que se destinan ás entidades locais galegas, facendo un seguimento da súa xustificación.

As liñas de axuda tramitadas son as seguintes:

  

CRITERIOS DE REPARTO DO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2015

 Obxecto

1. O Fondo de Compensación Ambiental ten como finalidade a aplicación de actuacións globais destinadas á conservación, reposición e restauración do ambiente e reequilibrio territorial. Este fondo carece de personalidade xurídica e a súa xestión correspóndelle á dirección xeral competente en materia de réxime local, de conformidade coas directrices que se establezan nesta orde.

2. Por medio desta orde regúlanse os criterios de repartición e establécense as bases reguladoras e a convocatoria das subvencións para o ano 2015 do Fondo de Compensación Ambiental, en réxime de concorrencia non competitiva e concorrencia competitiva, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, afectadas á realización de gastos que revistan natureza produtiva e xeradora de emprego.

Distribución do Fondo de Compensación Ambiental

 1. A asignación inicial do Fondo de Compensación Ambiental para o exercicio 2015 prevista no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015 establécese en 10.959.359,00 euros.

 Este importe distribúese do seguinte xeito:

 a) Para o financiamento da convocatoria de subvencións destínase un total de 8.365.174,00 €, coa seguinte distribución:

 

Descrición

05.23.141A.461.0

05.23.141A.761.0

Totais por liña

Liña en concorrencia non competitiva

3.307.587,00 €

3.307.587,00 €

6.615.174,00 €

Liña en concorrencia competitiva

875.000,00 €

875.000,00 €

1.750.000,00 €

Totais por aplicación orzamentaria

4.182.587,00 €

4.182.587,00 €

8.365.174,00 €

 b) Na liña en concorrencia competitiva existe a posibilidade de ampliación de crédito de se producir un incremento da recadación efectiva do canon eólico ou por incorporacións de saldos de crédito do orzamento 2014, supostos previstos no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Nestes casos procederase á súa publicación nos mesmos medios que a convocatoria, sen que tal publicidade implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio do novo cómputo de prazo para resolver.

 c) Ao abeiro do previsto no artigo 25.5 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, para actuacións específicas de protección do ambiente, incluídas aquelas que teñan por obxecto a prevención, extinción e xestión de situacións de sinistro ou de risco, destínanse 2.594.185,00 € coa seguinte distribución:

 

Centro xestor

Aplicación
orzamentaria

Importe

Descrición

D.X. Administración Local

05.23.141A.761.0

150.000,00

Outras actuacións Fondo de Compensación Ambiental

D.X. Administración Local

05.23.141A.461.1

560.000,00

Fondo de Compensación Ambiental. Convenios grupos emerxencias

D.X. Emerxencias e Interior

05.25.212A.442.17

1.884.185,00

Consorcios provinciais contra incendios

Totais

 

2.594.185,00 

 

 Liñas de subvención, beneficiarios individuais e de xestión compartida e exclusións

 1. Esta orde reguladora da convocatoria de subvencións do Fondo de Compensación Ambiental inclúe, segundo o principio de economía procedemental, dúas liñas de subvención coa mesma causa e finalidade, isto é, o cumprimento da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental:

 a. Convocatoria de subvencións de natureza non competitiva, destinada a aqueles concellos de Galicia cuxo territorio municipal estea dentro da poligonal de delimitación dun parque eólico e, igualmente, aos afectados pola correspondente instalación de conexión ou vía de evacuación, relacionados no anexo V-A e no anexo V-B desta orde, que formulen:

a) Petición de maneira individual.

b) Petición de maneira conxunta mediante agrupación ou asociación de concellos nos termos do artigo 9.

b. Convocatoria de subvencións de natureza competitiva:

a) Os concellos de Galicia que formulen petición de maneira individual.

b) Os concellos de Galicia que formulen petición de maneira conxunta mediante agrupacións ou asociacións de concellos, nos termos do artigo 9.

c) As mancomunidades de concellos de Galicia.

d) Os consorcios locais de Galicia, constituídos de acordo coa Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, sempre que estean participados por un ou varios concellos.

 

2. Quedan excluídas do ámbito de aplicación desta orde as deputacións provinciais.

 

Gastos subvencionables 

1. Considéranse gastos elixibles ou subvencionables:

a) Os investimentos en inmobilizado: custo de man de obra externa, execución material, equipamentos e instalacións. Cando no investimento participe directamente persoal da entidade local procederase á imputación dos gastos correspondentes ao persoal utilizado.

b) Custos de proxecto e dirección de obra, de tratarse de contratacións externas.

c) Custos de funcionamento dos servizos municipais dedicados á protección do ambiente e do espazo natural. No caso de utilizar persoal da entidade local procederase á imputación dos gastos correspondentes ao persoal utilizado.

d) Contratación de persoal para os servizos municipais nos termos desta orde.

2. Considéranse tamén gastos subvencionables:

 a) Os contratos de subministración para a adquisición de equipamentos, produtos, vehículos ou bens mobles.

b) Os gastos de asesoría xurídica ou financeira, os gastos notariais e rexistrais e os gastos periciais para a realización do proxecto subvencionado, se están directamente relacionados coa actividade subvencionada e son indispensables para a adecuada preparación ou execución desta.

c) Os tributos, sobre todo o imposto sobre o valor engadido (IVE) son subvencionables se o beneficiario os aboa efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación nin os impostos persoais sobre a renda.

d) Os custos indirectos formarán parte da xustificación da subvención, sempre que os imputase o beneficiario á actividade subvencionada na parte que razoablemente corresponda de acordo con principios e normas de contabilidade xeralmente admitidas e, en todo caso, na medida en que tales custos correspondan ao período en que efectivamente se realiza a actividade.

 


CRITERIOS DE REPARTO DO FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2014

ORDE do 29 de abril de 2014 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais de Galicia.

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2014, de la Dirección General de Administración Local, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 29 de abril de 2014 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións das liñas en concorrencia non competitiva e concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinadas a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia.


FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 2013
 
 

PREMIOS COOPERA GALICIA ENTIDADES LOCAIS 2014

Orde do 16 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública dos premios Coopera Galicia Entidades Locais 2014 para impulsar e difundir as iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública dos proxectos piloto de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 119 do 25 de xuño de 2014).

 Creación do premio

Institúense os premios Coopera Galicia Entidades Locais 2014 para impulsar e difundir as iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública dos mellores proxectos piloto de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas da Comunidade Autónoma de Galicia, para a mellora dos sistemas xa implantados ou para novos proxectos de establecemento e organización da xestión compartida de servizos.

Esta orde recolle as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión dos premios Coopera Galicia Entidades Locais 2014.

Os premios recoñecerán os mellores proxectos piloto de xestión compartida de servizos, promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas da comunidade autónoma de Galicia, para a mellora dos sistemas xa implantados ou para novos proxectos de establecemento e organización da xestión compartida de servizos.

Obxecto 

Estas bases teñen por obxecto regular a concesión dos premios Coopera Galicia Entidades Locais 2014, instituídos para impulsar e difundir as iniciativas de asociacionismo municipal mediante a distinción pública dos mellores proxectos piloto de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas da comunidade autónoma de Galicia, para a mellora dos sistemas xa implantados ou para novos proxectos de establecemento e organización da xestión compartida de servizos.

Destinatarios: 

Poderán optar a estes premios as agrupacións de concellos de Galicia, as mancomunidades de concellos de Galicia, os consorcios locais galegos e as áreas metropolitanas, se as houber, que presenten un proxecto piloto de xestión compartida de servizos para a mellora dos sistemas xa implantados ou para novos proxectos de establecemento e organización da xestión compartida de servizos.

Para os efectos desta orde, considérase agrupación de concellos unha candidatura subscrita por dous ou máis concellos.

Requisitos:

  • Non poderán obter a condición de beneficiarias as entidades en que se dean algunhas das circunstancias previstas no artigo 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
  • Todas as entidades participantes deberán cumprir o requisito de ter remitidas ao Consello de Contas de Galicia as contas do exercicio orzamentario de 2012. Este requisito deberá estar cumprido antes do remate do prazo de presentación de solicitudes de participación e a súa falta de acreditación por parte dalgún dos participantes na candidatura supoñerá a inadmisión desta. No caso de agrupacións de concellos, este requisito deberao acreditar cada un dos concellos integrantes da agrupación.
  • Non se admitirán as solicitudes presentadas por consorcios locais dos cales forma parte a Xunta de Galicia e financie, en todo ou en parte, os seus gastos de funcionamento.

Prazo de presentación: 26/06/2014 - 25/08/2014

Anexos Fase de solicitude

 

PREMIOS COOPERA GALICIA ENTIDADES LOCAIS 2013

ORDEN de 24 de julio de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria pública de los premios Coopera Galicia Entidades Locales 2013 para impulsar y difundir las iniciativas de asociacionismo municipal mediante la distinción pública de los proyectos piloto de gestión compartida de servicios promovidos por agrupaciones de ayuntamientos, mancomunidades, consorcios locales y áreas metropolitanas de la Comunidad Autónoma de Galicia.INFRAESTRUTURAS DE USO PÚBLICO EN ÁMBITOS RURAIS E URBANOS 2015

ORDE do 22 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, destinados a concellos de Galicia para o ano 2015, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013.

Obxecto

1. Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2015, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas aos concellos de Galicia, de forma individual ou mediante asociacións ou agrupacións de concellos, para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, que se indican a continuación:

a. Instalación, ampliación ou mellora das redes de luz pública.

b. Pavimentación de vías públicas municipais, que non estean incluídas no programa de mellora de camiños de titularidade municipal.

c. Construción, mellora, ampliación ou rehabilitación de espazos públicos: prazas, paseos, rúas, parques públicos e parques infantís.

d. Construción, mellora, ampliación ou rehabilitación de edificios ou dependencias municipais destinados á prestación de servizos administrativos e/ou dotación de equipamentos destes edificios ou dependencias.

e. Construción, mellora, ampliación ou rehabilitación de instalacións deportivas de uso público e/ou dotación de equipamentos das referidas instalacións.

2. Para rendibilizar os recursos económicos das administracións públicas para o cumprimento dos principios de eficacia, eficiencia e economía que debe presidir toda actividade administrativa, as actuacións previstas na presente orde e integradas dentro da correspondente medida do PDR evitarán toda duplicidade con outras actuacións financiadas con cargo ao programa e xestionadas polas distintas unidades administrativas da Xunta de Galicia.

Beneficiarios e requisitos das solicitudes

1. Poderán ser beneficiarios desta subvención aqueles concellos de Galicia, de forma individual ou mediante asociacións ou agrupacións, que reúnan os seguintes requisitos:

a) Que teñan menos de 30.000 habitantes, de acordo coas cifras oficiais do padrón municipal de habitantes en 1 de xaneiro de 2013, publicadas polo Instituto Galego de Estatística.

b) Ter remitidas as contas do concello correspondentes ao exercicio orzamentario de 2013 ao Consello de Contas. Este requisito deberá estar cumprido antes do remate do prazo de presentación de solicitudes.

No caso de agrupación ou asociación de concellos, deberán cumprir con estes requisitos todos os concellos agrupados ou asociados. A falta de acreditación dos requisitos de remisión das contas ao Consello de Contas por parte dalgún dos concellos participantes na solicitude de subvención supoñerá a inadmisión desta.

Prazo de presentación : 24/12/2014 - 23/01/2015

Modelos de solicitudes:

Fase de solicitude

Fase de xustificación

AXUDAS INFRAESTRUCTURAS 2014

 AXUDAS INFRAESTRUCTURAS 2013

  

    Subir

Como funciona?

Neste servizo teráse acceso as bases das subvencións (texto da orde) e aos anexos de solicitude correspondentes a cada convocatoria aberta, no momento da súa publicación no D.O.G.

As subvencións concedidas publicaranse a traves de listados, coa expresión da convocatoria, do programa e do crédito orzamentario a que se imputen, do beneficiario (clasificando os concellos beneficiarios por provincias), da cantidade concedida e da finalidade ou finalidades da subvención.

Acceso ao servizo de información

Acceso ao servizo de solicitude telemática

 

EidoLocal
Sede electrónica - Xunta de Galicia Ir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional