Portal EIDO
Xunta de Galicia

Inicio de contenido

Outros servizos e-Administración

 

Que é?

Nesta opción o usuario poderá interactuar con aplicacións de consulta, tramitación e oficinas virtuais que ofrecen as distintas consellerías da Xunta de Galicia. Nalgúns servizos requírese certificado dixital e noutros o acceso é mediante claves  proporcionadas previamente pola Administración autonómica.

Subir

Como funciona?

O usuario poderá seleccionar a ligazón e acceder ao servizo correspondente coas claves de acceso e/ou co seu certificado dixital da FNMT. Dependendo da aplicación, permitiralle facer consultas, imprimir listaxes, solicitar información, facer xestións privadas coa Administración autonómica etc.

Subir

Acceso ao servizo

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLÓXICA DE GALICIA (AMTEGA):

  Rede CEMIT

Rede de centros para a modernización e inclusión tecnolóxica (CeMIT)

+ info  |   visitar »

  Imit

Iniciativas de Modernización e Innovación Tecnolóxica (iMit)

+ info  |   visitar »

Os contidos incluídos nesta web reflicten cal é a estratexia da Xunta de Galicia en materia de promoción, desenvolvemento e difusión da sociedade da información, unha estratexia integradora e próxima á cidadanía que se plasma en todos os plans e documentos que aquí se recollen.   Pechar

  Osimga 

Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA)

+ info  |   visitar »

   

 

SECRETARIA XERAL DE MEDIOS:

  Oficina técnica da TDT

Oficina técnica da TDT

+ info  |   visitar »

 

Subir

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

 

SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE:

  Asesoramento en liña

Asesoramento Xurídico En Liña

+ info  |  visitar »

 

DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA:

  Servizo de Asistencia Xurídica Gratuíta
Servizo web de asistencia xurídica gratuíta

+ info  |   visitar »

  Portal do empregado de Xustiza
Portal do empregado público de Xustiza

+ info  |   visitar »

 

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS:

  Rexistro de Convenios

Rexistro de convenios da Xunta de Galicia

+ info  |  visitar »

 

EGAP:

  Zona de Matrícula da EGAP

Zona de matrícula de cursos de teleformación da EGAP

+ info  |  visitar »

  Teleformación da EGAP

Acceso á teleformación da EGAP

+ info  |  visitar »

  Xogoleco

Xogoleco

+ info  |  visitar »

 

ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA:

  Teleformación da AGS

Teleformación da Academia Galega de Seguridade Pública

+ info  |  visitar »

  Acceso a SIAPOL

Aplicación SIAPOL

+ info  |  visitar »

 

Subir

CONSELLERÍA DE FACENDA

  SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO:
  Rexistro de contratistas

Rexistro xeral de contratistas

+ info  |  visitar »

  Rexistro facturas electrónicas

Sistema electrónico de facturación

+ info  |  visitar »

 

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA:

  Oficina Virtual Tributaria

Oficina virtual tributaria

+ info  |  visitar »

  Oficina Virtual de Perceptores e Rexistro de Subvencións

Oficina virtual de perceptores e rexistro de subvencións

+ info  |  visitar »

  Usuarios Autorizados

Oficina virtual para usuarios autorizados con certificación dixital

+ info  |  visitar »

  Empregado Público

Oficina virtual para o empregado público

+ info  |  visitar »

 

DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA:

  Empregarse
Empregarse

+ info  |   visitar »

 

Subir

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

 

SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL:

  Sistema de xestión de residuos de Galicia

Oficina virtual do sistema de xestión de residuos de Galicia

+ info  |  visitar » 

  Rexistro galego de emisores de compostos orgánicos volátiles

Rexistro galego de emisores de compostos orgánicos volátiles (COV)

+ info  |  visitar »

  Investigación da calidade do solo en Galicia

Oficina virtual para a investigación da calidade do solo en Galicia

+ info  |  visitar »

 
Catálogo de estradas

Catálogo de estradas

+ info  |  visitar »

 
DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACION DA NATUREZA:
  Axenda 21 escolar de Galicia
Axenda 21 escolar de Galicia
+ info  |   visitar »
 

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO:

  Consulta rexistro demandante

Consulta rexistro demandantes vivenda protexida 

+ info  |  visitar »

  Consulta expediente

Consulta expedientes do plan de vivenda 

+ info  |  visitar »

  Simulador axudas

Simulador axuda do plan de vivienda 

+ info  |  visitar »

 

Subir

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

  AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN:
  Rexistro de axentes privados de innovación

Rexistro de axentes privados de innovación

+ info  |  visitar »

 

DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS:

  Sistema electrónico do Rexistro de Instalacións eléctricas

Sistema electrónico do Rexistro de instalacións eléctricas

+ info  |  visitar »

 

IGAPE:

  Servizos Telemáticos do IGAPE

Oficina virtual do Igape

+ info  |  visitar »

 

Subir

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

 

SECRETARÍA  XERAL DE UNIVERSIDADES: 

  Sistema do acceso ao SUG

NERTA

+ info  |  visitar »

 

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS:

  Plataforma de teleformación de Galicia

PLATEGA

+ info  |  visitar »

  Sistema de xestión da formación do profesorado

Sistema de xestión de formación do profesorado

+ info  |  visitar »

  Aplicación de consulta de centros

Aplicación de consulta de centros

+ info  |  visitar »

  Aplicación XADE

Xestión académica e administrativa da educación (XADE)

+ info  |  visitar »

  Xestión de persoal docente

Xestión de persoal para centros

+ info  |  visitar »

  Xestión de oposicións educación

Xestión de oposicións para acceso a corpos docentes non universitarios

+ info  |  visitar »

 

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA:

  Programa PALE Programa de apoio ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras (PALE)

+ info  |  visitar »

  Programa xestión XADELIBROS Programa de gratuidade de libros de texto (XADELIBROS)

+ info  |  visitar »

  Programa axudas AXUDASLE

Axudas para estadías de inmersión lingüística (AXUDASLE)

+ info  |  visitar »

 

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL:

  Biblioteca Dixital

Biblioteca dixital de Galicia

+ info  |  visitar »

  Arquivos de Galicia

Arquivos de Galicia

+ info  |  visitar »

 

DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL:

  Rede de bibliotecas de Galicia

Rede de Bibliotecas de Galicia

+ info  |  visitar »

  Galescena

Galescena

+ info  |  visitar »

  Axencia audiovisual galega

Axencia audiovisual galega

+ info  |  visitar »

  Catálogo de Publicacións do CSBG

Catálogo de publicacións do CSBG

+ info  |  visitar »

 

Subir

CONSELLERÍA DE SANIDADE

 

SERGAS:

  Servizos en liña do Sergas

Servizos sanitarios

+ info  |  visitar »

  Oficina virtual de provedor

Oficina virtual do provedor

+ info  |  visitar »

  Servizos en liña do profesional do Sergas

Oficina virtual do profesional

+ info  |  visitar »

  Servizos do Saga

Saga

+ info  |  visitar »

  Plataforma de teleformación

Plataforma de teleformación

+ info  |  visitar »

Subir

Subir

  

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

 

DIRECCIÓN XERAL DE FAMILIA E INCLUSIÓN:

 

Programa Matiass

Programa MATIASS

+ info  |  visitar »

  Cativ@s

Programa Cativ@s

+ info  |  visitar »

 

Rexistro único RUEPSS

Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais (RUEPSS)

+ info  |  visitar »

 

DIRECCIÓN XERAL DE TRABALLO E ECONOMÍA SOCIAL:

 

REA

Rexistro de empresas acreditadas de Galicia (REA)

+ info  |  visitar »

 
 

DIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO E FORMACIÓN:

  Rede de técnicos de emprego

Rede de técnicos de emprego

+ info  |  visitar »

  Portal de Emprego

Portal de emprego

+ info  |  visitar »

  Servizo de busca de formación

Servizo de busca de formación

+ info  |  visitar »

 

DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO:

  Portal de Información Xuvenil XUVENTUDE.NET

Portal de Información Xuvenil

+ info  |  visitar »

 

CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS:

  Plataforma teleformación Nexus Rede

Plataforma de teleformación Nexus Rede

 info  |  visitar »

Subir

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR 

 

SECRETARÍA XERAL DO MEDIO RURAL E MONTES:

  Oficina agraria virtual

Oficina agraria virtual  

+ info  |  visitar »

 

DIRECCIÓN XERAL DE PRODUCIÓN AGROPECUARIA:

  Xestor E-MELLORAS

E-MELLORAS  Xestor de axudas e estudos de viabilidade  

+ info  |  visitar »

  Servizo de Control Leiteiro

Programa de control leiteiro

+ info  |  visitar »

   
  Servizo de comunicación de danos do xabaríl
Servizo de comunicación de danos producidos por ataques do xabaríl
+ info  |   visitar »
  Sistema de información territorial da biodiversidade
Sistema de información territorial da biodiversidade
+ info  |   visitar »
  Servizos pesca fluvial en Galicia

Oficina virtual para o pescador fluvial de Galicia

+ info  |  visitar »

  SITEGAL

SITEGAL - Sistema de información de terras de Galicia do BANTEGAL  

+ info  |  visitar »

 

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA (FOGGA):

  Axudas PAC 2010

Axudas política agraria común (PAC 2012)  

+ info  |  visitar »

  Dereitos PAC

Xestión de dereitos de pagamento  

+ info  |  visitar »

 

DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO:

  Consulta de establecementos de cultivos mariños

Consulta de establecementos de acuicultura mariña 

+ info  |  visitar » 

  Xestións de licencias de Pesca Marítimas

Licenzas de pesca marítima de recreo en superficie

+ info  |  visitar »

  Plataforma Tecnolóxica da Pesca

Plataforma tecnolóxica da pesca

+ info  |  visitar »

  Portal de Formación Pesquera

Portal galego de formación pesqueira

+ info  |  visitar »

 

ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA:

  SMIT PORTOS

Sistema móbil de información de portos de deportivos de Galicia

+ info  |  visitar »

Subir

EidoLocal
Sede electrónica - Xunta de Galicia Ir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica Dirección Xeral Administración Local Escola Galega de Administración Pública Federación Galega de Municipios e Provincias Fondo Europeo de Desarrollo Regional